• Start
Ma t/m Vrij 08:00 - 21:00 uur
Za 09:00 - 17:00 uur
Zo 09:00 - 13:00 uur

Bel mij terug

Telefoon:
Niet invullen:
's ochtends   's middags

Algemene Voorwaarden van Leefstijl Fysiotherapie & Training


N.B. Trainen vindt plaatst op eigen risico. Leefstijl Fysiotherapie & Training is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures!

Leefstijl Fysiotherapie & Training is niet verantwoordelijk voor eigendommen van andere!


Betalingsregeling:

De declaratie voor fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de patient een restitutiepolis heeft of als achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is, of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn aanvullende verzekering vergoed worden, krijgt de patient alsnog een factuur voor de gemaakte kosten. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de therapeut zich het recht voor om minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de patient in rekening te brengen. De factuur dient binnen dertig dagen na de factuurdatum te worden voldaan.


Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan blijft de patient in gebreke met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.Zodra de patiënt in gebreke blijft, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt in gebreke blijft, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso, van gedeclareerde bedragen, gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. (Minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25, - euro, dit alles exclusief omzetbelasting).

Klachtenregeling:

Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dit niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Privacy:

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uit voeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom zijn naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement: behalve de behandelende therapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in deze registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten.

Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. De patient heeft het recht de gegevens die zijn vastgelegd in te zien. Indien men meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan men de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te brengen dient er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Indien patientgegevens hiervoor worden gebruikt zullen deze, om privacy te waarborgen, niet tot deze persoon herleidbaar zijn (anoniem). Indien men er bezwaar tegen heeft dat gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kan men dit mededelen aan de behandelende fysiotherapeut. Indien het voor onderzoek van belang is dat gegevens wel tot de patient persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze gegevens pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) zodra de patient hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Gegevens van patienten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.

Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patient hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Na overlijden worden de patientgegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de patient behandeld is, worden gegevens 7 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze kan in zien. Indien men van mening is dat de praktijk niet op een correcte manier met persoonlijke gegevens omgaat, kan men dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Huisregels en bejegening: de praktijk heeft huisregels opgesteld. Dit om ongelukken, incidenten en onduidelijkheden te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van patiënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Met als doel voor zowel de patiënten, bezoekers, als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creeeren en te behouden. Patienten dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor personen die zich aanstootgevend gedragen, te verwijderen uit het pand. Daar de praktijk ook minder valide patienten behandeld, is het fatsoenlijk dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen. Indien men een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat dient men zelf op de hierin aanwezige (waardevolle) spullen te letten. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of vernieling van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Men dient bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig te doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen en vrije toegang tot de praktijk gewaarborgd blijft. Indien men tijdens het wachten tijdschriften leest of men kinderen met het speelgoed laat spelen, dient men deze terug te leggen als men de wachtruimte verlaat. Ingeval van calamiteiten dient men de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De werkwijze voor de behandeling van de patient wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Indien er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patient dit onmiddellijk aan te geven. Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende therapeut kan beoordelen of de patiënt behandeld kan worden. Indien een patient er bezwaar tegen heeft door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden, dient dit voor aanvang van het eerste consult aangegeven te worden. De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de patient aanwezig zijn. Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal hiervoor vooraf toestemming aan de patient gevraagd worden. De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patient respectvol te gedragen en informaliteiten, welke niet gewenst zijn, achterwege te laten. Mochten er situaties ontstaan welke niet gewenst zijn, zal in overleg met de patient en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beeindigd worden. Met de patient besproken onderwerpen zijn vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Kleding:

Gepaste kleding is gewenst. Dit is van toepassing op het trainen in de trainingsruimte. Onder passende kleding wordt sportkleding verstaan. Sportkleding wordt gedragen vanwege hygiëne en tevens ter bescherming van de apparatuur in de trainingsruimte. Ook dient men een schone handdoek mee te nemen.

N.B. Trainen vindt plaatst op eigen risico. Leefstijl Fysiotherapie & Training is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures!


Leefstijl Fysiotherapie & Training is niet verantwoordelijk voor eigendommen van andere!Twitter Linkdin

Leefstijl Fysiotherapie & Training
Cruquiuskade 125-127
1018 AM Amsterdam
020 3709 709
info@leefstijlfysio.nl

Twitter nieuws

Zondag 20 mei en maandag 21 mei, de pinksterdagen is Leefstijl Fysiotherapie & Training gesloten. Wij wensen iedere? https://t.co/ckqid41rqt
184 dagen geleden
Leefstijl Fysiotherapie organiseert gratis #inloopspreekuur vanaf woensdag 11 april van 18:30 uur tot 19:30 uur.
219 dagen geleden
Leefstijl Fysiotherapie is gesloten op de nationale feestdagen.
225 dagen geleden