• Leefstijl Fysiotherapie AVG
Ma t/m Vrij 08:00 - 21:00 uur
Za 09:00 - 17:00 uur
Zo 09:00 - 13:00 uur

Bel mij terug

Telefoon:
Niet invullen:
's ochtends   's middagsAVG & privacyreglement van Leefstijl Fysiotherapie & Training


Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk


Algemeen

De AVG is de nieuwe wet die vanaf 25 mei 2018 is ingegaan, ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (paramedisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.


De plichten van de praktijk

Leefstijl Fysiotherapie & Training is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, met name:

- voor paramedische, fysiotherapeutische zorgverlening;

- voor het financieel afhandelen van de behandeling.


Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden en vooraf wordt uw goedkeuring gevraagd middels een door uzelf ondertekende toestemmingsverklaring.

Alle medewerkers binnen Leefstijl Fysiotherapie & Training hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en hebben geheimhoudingsplicht.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen

- zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc's;

- gebruik maken van beveiligde software Intramed specifiek bedoeld voor registratie paramedische behandelingen.

De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (bv zorgverzekeraars en softwareleveranciers middels verwerkersovereenkomst.

Mocht er onverhoopt ergens een data lek plaatsvinden, melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens van patienten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie

Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patient hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw financiele gegevens bewaren wij de wettelijke termijn van 7 jaar.


Uw rechten als betrokkene


U heeft de volgende rechten:

- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

- Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

- Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten / bezwaar aan te tekenen.

- Het recht op dataportabiliteit, d.w.z. overdraagbaarheid van persoonsgegevens; het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Leefstijl Fysiotherapie & Training hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patientendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Mocht u vragen hebben, bel of mail ons gerust.

 

Twitter Linkdin

Leefstijl Fysiotherapie & Training
Cruquiuskade 125-127
1018 AM Amsterdam
020 3709 709
info@leefstijlfysio.nl

Twitter nieuws

Zondag 20 mei en maandag 21 mei, de pinksterdagen is Leefstijl Fysiotherapie & Training gesloten. Wij wensen iedere? https://t.co/ckqid41rqt
155 dagen geleden
Leefstijl Fysiotherapie organiseert gratis #inloopspreekuur vanaf woensdag 11 april van 18:30 uur tot 19:30 uur.
190 dagen geleden
Leefstijl Fysiotherapie is gesloten op de nationale feestdagen.
196 dagen geleden